dentalpassion Marcin Mazik

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Mazik prowadzący działalność gospodarzą jako MARCIN MAZIK STOMATOLOGIA z siedzibą ul. Łukowska 30/96, 04-133 Warszawa, NIP: 1132511181, Numer REGON:141414778, wykonujący działalność będąc zarejestrowanym zakładem leczniczym Dentalpassion “Mazik” ul. Ostrobramska 126 lok.14, 04-026 Warszawa, określanym w dalszej części „MY” lub „Dentalpassion”

Jakie Dane osobowe pozyskujemy?

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy i przetwarzamy w celu realizacji usługi opieki zdrowotnej w Dentalpassion zgodnie z art. 9 ust.2 h) RODO. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek pozyskania danych osobowych w celu realizacji usługi medycznej i prowadzenia związanej z nią dokumentacji medycznej. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 25 wskazuje zakres zbieranych przez nas danych, zaś w art. 26 jakie dane musimy zabrać w celu realizacji Państwa prawa do wglądu i udostępniania dokumentacji medycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do prawidłowej realizacji usługi medycznej niezbędne jest zebranie przez nas informacji o Państwa stanie zdrowia. Bez podania powyższych danych nie możemy świadczyć usługi naszych usług.
W celu sprawniejszej obsługi prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie numeru telefonu i adresu e-mail.

Możemy również pozyskiwać dane w przypadku korzystania przez Państwa ze strony internetowej w postaci plików cookie.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziliście.

Kto oprócz nas jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych mogą być współpracujące z nami podmioty takie jak:

– pracownie protetyczne w ramach realizacji procesu leczenia,
– firma świadcząca usługi księgowo-podatkowe,
– podmiot świadczący obsługę informatyczną.

Państwa dane przed powierzeniem zabezpieczamy podpisując wymaganą prawem umowę powierzenia i zapewniając zabezpieczenia techniczne przed dostępem osób niepowołanych oraz stosując zasady szyfrowania, pseudonimizacji i anonimizacji.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

O czasie przetwarzania pozyskanych przez nas danych osobowych decydują terminy wskazane w przywołanych wyżej przepisach prawa o archiwizacji dokumentacji medycznej, termin ten wynosi 20 lat. Pozostałe dane przetwarzamy do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami w związku z ich rozliczeniem lub w celu wykonania zawartej umowy o kompleksowe leczenie lub świadczenie usługi medycznej.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega jedynie na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych potrzeb i statystyk wykonywanych świadczeń w ramach zarządzania usługą medyczną.

Jakie Prawa przysługują naszym Pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Naszym Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jedynie zgodnie z przepisami prawa może dojść do ograniczenie praw związanych z usunięciem danych lub prawem do ograniczenia przetwarzania o czym Państwa w danym przypadku poinformujemy.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych lub wyrażenia sprzeciwu prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio w naszej recepcji przy ul. Ostrobramskiej 126 lok.14, 04-026 Warszawa, telefonicznie: 501 430 894 lub e-mail: kontakt@dentalpassion.waw.pl

Jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).